thích thế. tôi cũg muốn đi phết đấy nhưng mà lết mãi vẫn ở chỗ cũ. cả năm mới ngộ được duy nhất chuyện cần phải đi. còn đi thế nào thì từ từ r tính. khặc khặc
D cần j xa xôi. độ bạn ngay đây này. chứ đi đi về về chi cho mệt. :whistling: