chẳng biết dạo nayd đầu óc trôi tân đâu rồi nữa,viết toàn bị hỏng,chẳng có bài nào ra hồn