Diệu, muốn va lung tung thi nhớ p chuẩn bị bông băng thuốc đỏ nhé. "còi' như t với c va cột điện cột còn méo mà lại va lung tung nữa thì ....