chả hiểu j, bài 1 đảng là bài j
mà thôi, kệ đi
8 xuyên topic, sợ quá