Ai canh mảnh tình thủy tinh
Ai người ngồi đếm nắng vội mưa mau