bài cuối đó dịch ý thơ tàu, còn mấy bài trên là vừa ra lò mới cứng đó