hơ hơ, làm bấy nhiêu là hết lực ùi :(
đọc mà xem, là tặng Ngọc đó