Ố, thế mà mềnh xưng chị ngọt sớt
mà có khi nào là một người nhiều nick k ta?