đêm qua giở giấc chiêm bao
chúa trên cao xuống bay qua ao nhà
tà xa gấm vóc lụa là
phật ban con chớ mang ra cầm đồ