bắc thang lên hỏi ông chời
tình đem cho gái có đòi được không
ông chời ngồi đứng chổng mông
đòi thì đòi được nhưng không nên đòi
đòi được một mụ cào cào
và 2 cu tí đêm gào ngày reo