Tiêu Dao

Tiêu ngọc đôi vần thành khớp nhạc

Dao dắt ngang hông củi mấy hàng

Tự thân buông xả về non núi

Tại hoa , tại gió , tai trời mây


hi hi ! để em bơm nicotin cho sham nó làm anh hiếu à.... để em chém trc vậy