đốt lửa đêm đông hơ tình ái
bó củi chẳng sai chớ bén hồng
uổng công người gánh lên non núi
chắp cúi Nguyệt soi đã bén nồng