luận ngữ vô bề in chén ngọc
ngửa cổ trút cạn giọt nước trong
men đời chớ nhuộm thành pháp hóa
có uống không trôi bất tận nguồn