Ngộ không tâm không cũng là không
Nhận ra bản ngã ngộ đã rồi
Tâm không ngộ có thế gian dời
Vạn sự xoay xoay ngộ cũng thông

Ngộ có bao giờ hết đâu