ngửa cổ mà hát sơn ca
gót chân thánh thót đưa ma ngoài đồng
ngả bàn tay trắng đứng trông
dăm xu một lạng thương công đi cày