eo, lỗi tại tớ à
tớ chỉ thik cái avatar nên hỏi thôi mà.
thôi thế thì tớ k (thể hiện ra) thích nữa.
ở lại đi.