Giang sơn một gánh giữa đồng.
Thuyền quyên ứ hự.
Anh hùng nhớ chăng
.
???