hữu không nói cái gì thế ?em mang ngừ ngốn sơn ca
gảy ra khúc hát thằng cha nào khờ ?
một vần chẳng rõ ý thơ
cho dù không hiểu chớ vơ thành bài
tiếng ca vang buổi sớm mai
mong em mang đến muôn loài nề kinh