Mây trôi về mây lại bay đi
Đường trần một đoạn có xá gì
Nhà ai chiều ấy lên khói biếc
Chẳng phải nhà ta nấn ná chi