tnkhong biết à,bài gì mới được nhỉ ? sao lại có cả em gì đó ở đây nhỉ ? trango tìm giúp sham với