kể như trong đó rồi, đại khái có thể, còn gì đâu mà kể
haha, sham về rồi