Tính tôi hay đùa giỡn, gặp lão rỉ kiếm hay đùa định giỡn tiếp. Nhưng đây là trang mình viết rất nghiêm túc nên không muốn giỡn.
Nếu gặp ma tiếp lại viết tiếp. Nhưng xác xuất gặp ma ít lắm.