Ngày xưa, khi người châu âu vào VN.... người dân rất sợ và cho đó là " con quỷ lông lá mắt xanh".... nhưng bây giờ mọi người thấy người nước ngoài rất bình thường.... thiết nghĩ MA cũng vậy... nếu MA xuất hiện đầy đường đầy xá.... thì chẳng có ai sợ cả....hahahaha