Đạo Giáo đan công tông phái mạn đàm

Vương Mộc

nhaply phiên âm


Đạo Giáo tự đường mạt Ngũ Đại dĩ hậu,do trọng thị ngoại đan chuyển nhập nội luyện,thành vi nhất cá nội đan đan công hệ thống,tự chung ly quyền、lữ đỗng tân lưỡng chân nhân lưu truyền công pháp dĩ hậu,trục bộ phân thành ngũ đại phái,sư đồ tương truyền,chí kim vị suy。Tư giản thuật vu hạ:

(Nhất) bắc phái

Bắc phái danh xưng,hệ do tông giáo nhi lai,đương thời vương Trùng Dương sáng toàn chân giáo,bổn chủ trương Tam Giáo hợp nhất, “bất thiển nhất tương,bất lập nhất giáo” ,dĩ Đạo Giáo đích 《Đạo Đức Kinh》 、Phật Giáo đích 《tâm kinh》 、nho gia đích 《hiếu kinh》 vi toàn chân giáo tổ kinh。Thực tế đương thời bắc phương dĩ vi kim nhân sở thống trị,lập giáo tỉ giảo khốn nạn,chủ trương Tam Giáo viên dung,dịch vu truyền giáo。Chí ư tại đan công phương diện,nhưng thị tổ thuật chung、lữ,tịnh dĩ chung、lữ nội đan kế thừa giả tự cư。Độc kì sở trước 《kim quan ngọc tỏa quyết》 thích kim quan ngọc tỏa ý nghĩa,tức minh chỉ luyện công thời như hà vô lậu。Tha thiết vấn thuyết: “giả lệnh bạch ngưu khứ thời như hà cầm tróc?Quyết viết:‘bạch ngưu khứ thời,khẩn khấu huyền quan,lao trấn tứ môn,cấp dụng tiên nhân điếu ngư chi pháp,hựu dụng tam đảo thủ ấn chỉ hoàng hà nghịch lưu,bạch ngưu tự nhiên bất tẩu。’” (Đạo Tạng đệ thất cửu lục sách) bạch ngưu sắc bạch vi tây phương kim,tượng trưng nguyên tinh。Thử đoạn phát huy 《tham đồng khế》 đệ nhị thập tam chương nhi minh hiển giảng xuất,tức khế văn “thái dương lưu châu,thường dục khứ nhân,tốt đắc kim hoa,chuyển nhi tương nhân” đích hàm nghĩa。Dục lậu bất lậu thời khẩn thủ đan điền,bất động nhĩ mục khẩu tì,tam đảo thủ ấn tức “lưỡng chi tuệ kiếm sáp chân thổ,dẫn đắc hoàng hà thủy nghịch lưu” chi khẩu quyết,giá đô thị chung lữ hệ thống đích công pháp。Tha tổng kết thử công pháp quyết viết: “nhất danh kim quan ngọc tỏa định,nhị danh tam đảo hồi sinh hoán tử định,tam danh cửu khúc hoàng hà nghịch lưu định” ,khả dĩ chứng minh tha đích đan công uyên nguyên。Hựu thiết vấn viết: “hà giả thị thần tiên bão nhất?” Hồi đáp thuyết: “nhất giả vi đạo dã。Nhất sinh nhị,nhị sanh tam,tam sinh vạn vật。Tam trung tứ trí công,ngũ nhãn nhẫm khởi,lục căn tảo đãng,thất phách vận khai,bát quái thuyết,cửu tư chân,đạo bằng vô lậu quả viên dung。Ý tưởng tự thần trường tại đan điền,bão thủ nguyên khí,mạc giáo tán thất,thử thị bão nhất chi pháp” 。Giá canh thuyết minh vương Trùng Dương công pháp thị chung、lữ thể hệ。

Vương Trùng Dương công pháp truyền dữ thất cá đệ tử,dĩ khâu xứ cơ thành tựu tối cao、thanh vọng tối trước,tha ư vương Trùng Dương thệ hậu,tại Thiểm Tây bàn khê khổ tu lục niên,lũng châu long môn khổ tu lục niên,minh tư Thẩm luyện,tổng kết sư thừa,khai sáng long môn nhất phái,truyền thế chí kim。Nhân vi tại giáo thống thượng nam bắc phân lập,thử công Pháp Thuộc ư Bắc Tông toàn chân phái,sở dĩ tại nội đan phân phái thượng xưng vi bắc phái。

Bắc phái chủ trương thị tiên tu tính hậu tu mệnh,tu tính tức thị tu tâm,tu mệnh tức thị tu truật,bản lai lưỡng giả bất năng tiệt nhiên phân khai,nhân khâu xứ cơ chân nhân đẳng cường điệu tiên hậu chi biệt、khinh trọng chi phân,toại thành vi thử phái đan công đặc điểm,khâu tổ ngữ lục viết: “ngô tông tam phân mệnh công,thất phân tính học,dĩ hậu chỉ xưng tính học,bất đắc xưng công。Công giả hữu vi chi sự,tính hà công tai?” Hựu viết: “ngô tông duy quý kiến kim,nhi thủy hỏa phối hợp,kỳ thứ dã;đại yếu dĩ tức tâm ngưng thần vi sơ cơ,dĩ tính minh kiến không vi thực địa,dĩ vong thức hóa chướng vi tác dụng,hồi thị long hổ duyên hống,giai pháp tướng nhi dĩ,bất khả câu chấp。Bất như thử tiện vi ngoại đạo,phi ngô đồ dã。” Thử chủng khai thị đồ chúng đích thoại,thực thị phách bản định huyền。Sở dĩ bắc phái tuy giảng tính mệnh song tu,nhưng dĩ tu tâm vi chủ。

Vương Trùng Dương tại cam hà kiều thượng sở ngộ chi nhị tiên nhân,bổn vị thật chỉ chung、lữ,đãn xác thị truyền cấp tha đan quyết đích nhân。Đương thời Trùng Dương hữu thi viết: “tứ tuần bát thượng thủy tao phùng,khẩu quyết truyền lai tiện hữu công” 。Chỉ đề sư truyền,vị xưng tính thị。Minh vương thế trinh tại bạt 《vương Trùng Dương bi》 nhất văn tắc giảng hậu nhân truy xưng nhị tiên vi chung、lữ,nãi khâu xứ cơ chi ý,cái xác định giáo tổ thân phận,thật vi đài cao bổn giáo địa vị chi mục đích。Hậu lai nguyên thế tổ phong đông hoa đế quân cập chung、lữ、lưu、vương vi chân quân,nguyên vũ tông hựu truy phong vi đế quân,tại tông giáo thượng địa vị sùng cao,tại đan pháp thượng toàn chân nhất phái,diệc bị nội luyện giả tôn xưng bắc phái。Đãn dữ vương Trùng Dương sáng giáo thời “bất thiển nhất tương,bất lập nhất giáo chi ngôn” dĩ kinh hữu liễu phát triển biến hóa liễu。

Vương Trùng Dương thất đệ tử,tại đan công thượng tuy các lập môn hộ,đãn công pháp đại trí tương đồng。Khâu tổ long môn phái tắc truyền lưu tối thịnh,chí Nguyên Triều mạt niên bắc phái dữ nam phái hợp lưu hậu,hỗ tương dung hợp công pháp,toại quân dĩ hán ngụy bá dương、tống trương bá đoan đích 《tham đồng khế》 、 《ngộ chân thiên》 vi tổ kinh。

Minh Mạt thanh sơ chi ngũ xung hư、liễu hoa dương,hứa đa đan kinh đô liệt tại bắc phái chi ngoại,lánh xưng “ngũ liễu phái” 。Thực tế Minh Mạt ngũ xung hư đích đan công,nhưng dĩ long môn phái đan công vi hạch tâm。Ngũ xung hư danh thủ dương,vi long môn đệ bát đại,vương thường nguyệt chi đệ tử,vi giáo trung chi luật sư。Tha tuy tương long môn phái đan công thôi tiến nhất bộ,đãn bất ly giáo nội tâm truyền,quán triệt liễu Tam Giáo hợp nhất đích tinh thần,giảng đan truật nhi chứng dĩ Thiện Lý,sở trước 《thiên tiên chính lý trực luận》 、 《tiên phật hiệp tông》 ,quân quán triệt Tam Giáo viên dung đích đan công,bất quá nội dung nhưng dĩ đạo công vi chủ,kỳ tha bất quá tham chứng nhi dĩ。Thanh liễu hoa dương nguyên vi tăng nhân,hậu tự xưng bái ngũ xung hư vi sư,trước hữu 《kim tiên chứng luận》 、 《tuệ mệnh kinh》 ,phát huy bắc phái thanh tu đan pháp chi yếu chỉ,dĩ Phật Ngữ giảng đan công,kì 《tuệ mệnh kinh》 thật vi biệt khai sinh diện chi tác。Bất quá thư nội sở dẫn 《thủ lăng nghiêm kinh》 kinh văn,đối chiếu sưu tầm,tịnh vô nguyên cú,cái đa thuộc tự sáng chi từ,giả Phật Kinh nhi thuyết lý chi tác。Thử lưỡng thư đối sơ bộ nội luyện đích nhân ảnh hưởng ngận đại,tuy hữu nhân thuyết tha đích công pháp bộ sậu quá vu tỏa toái,đãn dĩ Phật Ngữ vi hình thức,ngụ khẩu quyết ư kỳ trung,như quả tử tế tư lượng,tất hữu tâm đắc,sở dĩ chúng thôi vi khải mông đích hảo thư。Đồng thời hữu chu nguyên dục 《tham đồng khế xiển u》 、 《ngộ chân thiên xiển u》 ,phát huy tâm đắc,ám thị khẩu quyết,Đạo Giáo giới diệc thôi vi danh trước。Kỳ tha hữu lưu nhất minh 《đạo thư thập nhị chủng》 ,xuất nhập nho thích,lánh sáng tân từ,thuyết thanh tu phái chi đan pháp,diệc cực thấu triệt。

Bắc phái trước tác,tại thanh triều đồng quang niên gian,bắc kinh bắc giao thiên thọ sơn đào nguyên quan Đạo Sĩ hễ thiềm tử lưu danh thụy (hựu xưng lưu ? phong) hữu xao khiêu tam chủng kế 《đạo nguyên tinh vi ca》 、 《xao khiêu đỗng chương》 、 《? ? dịch khảo》 đẳng trước tác,xiển phát liễu đan công thanh tu bí chỉ,đãn hành văn gian sáp,hựu đa dụng Đạo Kinh kì tự,pha nan cánh độc。Bỉ tự xưng sư thừa vi nam mô phái kiêm long môn phái,hựu xưng vi liễu hoa dương đệ tử (nam mô phái hệ đàm xứ đoan hệ thống) 。

Tự xưng vi lưu danh thụy đệ tử đích triệu tị trần,thị thanh mạt quang tuyên thời đại nhân,nhất cửu tứ nhị niên vũ hóa,tha đích đan công sư thừa Bắc Tông,chấn động nhất thời,hựu bái tăng nhân liễu nhiên、liễu không vi sư。Tha trước hữu 《tính mệnh pháp quyết minh chỉ》 ,nhập thủ công phu tiên quan lưỡng my chi gian đích tổ khiếu,tịnh khán tì chuẩn。Tọa thức “lưỡng thủ hòa hợp khấu liên hoàn,tứ môn khẩn bế thủ chính trung” đích khẩu quyết,tắc thị bắc phái。Nhân sư thừa giác tạp,sở dĩ tự nhận vi bắc phái chi lưu,tự xưng thiên phong lão nhân,sáng thiên phong phái。

Đạo Giáo giảng nội luyện công pháp,đa dĩ bắc phái long môn phái vi chính thống。Bất quá hiện tại hữu hứa đa giả tá bắc phái danh nghĩa lai tuyên dương tự kỷ công pháp,hoặc khoa diệu tự kỷ vi long môn đích truyền,đãn chân ngụy tạp nhu,pháp thuật đa đoan,sở dĩ toàn chân giáo đồ tại giáo nội truyện đồ phi thường thận trọng,bất khẳng khinh dịch thu đồ,dã thị chủ yếu nguyên nhân。