Có 8 tuổi sau đây cất nhà năm nào cũng được,khỏi kỵ kim lâu,hoan ốc: Canh Dần, Canh Thân,Nhâm Dần,Nhâm Thân,Tân Sửu,Tân mùi,Kỷ Sửu,Kỷ Mùi.
Năm 19,22,26,28,31,35,37,40,44,45,46,50,52,58,67,76,80 tuổi cất nhà được.