*Hán Việt:

ÁN, ĐA-RỊ ĐA-RỊ, ĐỐT ĐA-RỊ, ĐỐT ĐỐT ĐA-RỊ, TA BÀ HA.


*Phạn âm:

OM, TA-RÊ TA-RÊ, TU-TA-RÊ, TU TU TA-RÊ, TU-RÊ, SOA-HA.

OM TARE TARE TUTARE TUTUTARE TURE SVAHA.
Thần Chú này do KIM CANG ĐA-LA BỒ TÁT ( VAJRA TARA BODHISATTVA ), tức là 1 Hoá Thân của Đức QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( AVALOKITESVARA BODHISATTVA ) tuyên nói: Đây là Vua của hết thảy mọi Chơn Ngôn khác ( Vương Chú ) và được ban cho rất nhiều oai lực thần thông vĩ đại. Kẻ nào hay trì tụng Chơn Ngôn này thì được mười Phương Chư NHƯ LAI tán thán, cúng dường và tôn trọng cùng thương yêu kẻ đó như là con đẻ ( KINH SADHANAMALA ).Người tu Chơn Ngôn trì tụng lâu ngày Thần Chú này sẽ được THỂ NHẬP làm 1 với Đức THÁNH MẪU TARA ( ARYATARA ), tượng trưng bằng Thánh tự " TÂM " màu Vàng chói lọi. Kẻ đó sẽ chứng được 8 loại thần thông siêu việt thế gian và các quyền năng thông thường khác sẽ đến với kẻ đó như là 1 điều xác thực hiển nhiên.Nếu thắt gút nơi chéo áo của mình sau khi đã đọc Thần Chú trên 7 lần, thì người tu Mật Chú có thể đi tới bất cứ nơi nào nguy hiểm đầy sương lam chướng khí của chốn núi cao rừng thẳm mà vẫn không sợ bị nhiễu hại. Những loài thú dữ như: sư tử, cọp, beo, voi, rắn, cá sấu, gấu, trâu rừng..v.v....cùng bọn trộm cướp đều phải trốn chạy hoặc BỊ TIÊU DIỆT TRƯỚC DANH HIỆU CỦA THẦN CHÚ vĩ đại trên.Vi diệu Chơn Ngôn Bồ Tát này, nếu người y pháp trì tụng 1 lạc xoa số ( 100.000 lần ), người ấy có thể hàng phục Tam Giới. Các Thiên Long, A Tu La, Trì-Thiên-Minh và những kẻ nữ kia đến làm kẻ tôi bộc tuỳ tâm mình sai khiến. Người trì tụng nếu muốn làm phép Câu Triệu: Thiên - Long và những vị Nữ ấy đến, phải tưởng Thân kia sắc Đỏ nơi trong giữa Tâm ấy có KIM CANG CÂU hào quang rực rỡ Câu nơi Tâm kia. Lại tưởng Quyến Tác ( Sợi Dây ) buộc nơi Cổ Chân làm tướng sợ hãi. Phàm chỗ CÂU TRIỆU ấy tuỳ lúc trì tụng quyết định mau đến có sở cầu việc gì thảy đều được Tuỳ Tâm mình sai khiến.
( PHẬT THUYẾT NHẤT THIẾT PHẬT NHIẾP TƯƠNG ƯNG ĐẠI GIÁO VƯƠNG )
KINH THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NIỆM TỤNG NGHI QUỸNếu lấy Lông 1 con Quạ, rồi trì Chú vào đó 32 biến, đoạn dấu kín trong nhà của kẻ có ác-ý với ta, thì ngôi nhà đó sẽ bị phá huỷ 1 cách bí mật trong vòng thời gian 1 tuần lễ. Còn nhiều công dụng khác nữa mà ở đây chúng tôi không tiện liệt kê ra để phòng ngừa những kẻ lạm dụng Thần Chú trên trong những việc bất chánh ( Lời dịch giả THANH TÂM ).


Ở đây, chúng ta không cần nêu ra những trường hợp thần hiệu điển hình mà kẻ thờ phụng ĐỨC THÁNH MẪU đã được Ngài ban cho nhiều ân-huệ cũng như nhiều cớ sự thành công 1 cách may mắn bất ngờ trong suốt cuộc đời mình. Cho nên Thần Chú này cũng còn có tên là CĂN BỔN THẬP TỰ CHƠN NGÔN và CỨU ĐỘ BÁT NẠN CHƠN NGÔN vì năng trừ mọi tai ách chướng nạn của chúng sanh như trong " KINH THÁNH CỨU ĐỘ PHẬT MẪU NHỊ THẬP NHỨT CHÚNG LỄ TÁN " đã ca ngợi không hết lời về thần lực không thể nghĩ bàn của Thần Chú này.


Bất cứ kẻ nào trì tụng Chơn Ngôn trên, rồi Thiền định tư duy về Đức Thánh Mẫu trong các Thạch-động sẽ được Ngài hiện Thân cho thấy Dung mạo mình bằng mắt trần của chính kẻ đó. Đức Thánh Mẫu sẽ ban cho kẻ tín tâm đó hơi thở và chính mạng sống của Ngài cũng như quả vị Vô Thượng Bồ Đề ( thành Phật ) là quả vị khó đạt được nhất cũng ban luôn cho kẻ ấy 1 cách rõ ràng xác thực như là trái Bồ Đào nằm trên lòng bàn tay của kẻ diễm phúc ấy.
( Trích trong KINH SADHANAMALA do Ngài STHAVIRA ANURAMA dịch từ tiếng Tây Tạng ra tiếng Anh )TRÌ NIỆM CHƠN NGÔN LÀ 1 TIẾN TRÌNH DIỄN BIẾN VỀ MẶT TÂM LINH ĐỂ THỰC CHỨNG VỀ MẬT NGHĨA CỦA CHƠN NGÔN VÀ TỰ THỂ NHẬP LÀM 1 VỚI VỊ CHỦ CHƠN NGÔN ĐÓ.Phật lịch 2521, MÙA THÁNH HOÁ
Dịch giả THANH TÂM
( 16-01-1971 )


----------------------------------
*Phụ Chú:

1.Thần Chú của Đức Lục Độ Mẫu ( Phật Mẫu TARA ) trên là sự tóm kết phần Kinh Văn của Quyển 7, PHẨM 25: Phẩm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Phổ-Môn của BỘ KINH ĐẠI THỪA DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH.


2.Thần Chú của Đức Lục Độ Mẫu ( Phật Mẫu TARA ) trên thường được hành trì đồng thời với Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn: OM MANI PADME HUM ( ÁN MA-NI BÁT-DI HỒNG ). Khi vào Đàn nên kiết Hộ Thân Ấn, trì niệm Kim Cang Đa La Bồ Tát Chơn Ngôn trước, rồi sau đó mới trì niệm Lục Tự Đại Minh Chú.
nguồn:http://www.vanhoaphuongdong.com/show...%BB%81n/page3a