《Lão Quân thái thượng hư vô tự nhiên bổn khởi kinh》

nhaply phiên âm


Đạo giả,vị thái sơ dã。Thái sơ giả,đạo chi sơ dã。Sơ thời vi tinh,kì khí xích thịnh,tức vi quang minh,danh chi thái dương,hựu viết nguyên dương tử đan。Đan phục biến hóa tức vi đạo quân,cố viết đạo chi sơ tàng tại thái tố chi trung,tức vi nhất dã。Thái tố giả,nhân chi tố dã。Vị xích khí sơ biến vi hoàng khí,danh viết trung hòa,trung hòa biến vi Lão Quân,hựu vi thần quân,cố viết hoàng thần lai nhập cốt nhục hình trung,thành vi nhân dã;cố viết nhân chi tố tàng tại thái thủy chi trung,thử tức vi nhị dã。Thái thủy giả,khí chi thủy dã。Vị hoàng khí phục biến vi bạch khí,bạch khí giả,thủy chi tinh dã。Danh thái âm,biến vi thái hòa quân,thủy xuất bạch khí,cố viết khí chi thủy dã,thử tức vi tam khí dã。Phu tam thủy chi tương bao dã,khí bao thần,thần bao tinh,cố viết bạch bao hoàng,hoàng bao xích,xích bao tam,tam bao nhất,tam nhất hỗn hợp,danh viết hỗn độn。Cố lão quân viết:nhất sinh nhị,nhị sanh tam,tam sinh vạn vật。Hựu viết:hỗn độn nhược kê tử。Thử chi vị dã。Phu nhân hình giả,thiển bao hàm thử tam nhất,cố viết tam sinh,hựu viết tam tinh,hựu viết tam hình。Nguyên bao hàm thần,thần đắc khí nãi sanh,năng sử kì hình an,chỉ kì khí。Như thử tam sự,đương tương sinh thành。

Phu đạo vi tam nhất giả,vị hư、vô、không。Không giả,bạch dã,bạch bao vô。Vô giả,hoàng dã,hoàng bao xích。Xích vi hư。Hà vi hư?Hư giả,tinh quang minh,minh nhi vô hình chất。Thí nhược nhật、nguyệt cập hỏa,kì tinh minh nhiên。Nhi vô hữu hình chất,cố vi hư。Hà vị vô?Vô giả,khí dã。Khí hữu hình khả kiến,vô chất khả đắc,cố vi vô。Hà vị không Không giả,vị hữu thiên địa sơn xuyên,tá cố hữu thị,đãng đãng,vô sở chướng ngại,vô hữu biên tế,đãn đỗng bạch vô sở kiến,vô dĩ văn,đạo tự nhiên tùng kỳ trung sanh。Thí nhược cầm sắt cổ tiêu chi thuộc,dĩ kỳ trung không,cố xuất thanh âm。Thị dĩ thánh nhân tác kinh giới hậu hiền giả,dục sử thủ đạo,không hư kì tâm,quan bế kì nhĩ mục,bất phục hữu sở niệm。Nhược hữu sở niệm tư tưởng giả,bất năng đắc tự nhiên chi đạo dã。Sở dĩ giả hà?Đạo vị biến vi thần thời,vô đoan vô tự,vô tâm vô ý,đô vô chư dục,đạm bạc bất động bất diêu。

Cập biến vi thần minh,thần giả ngoại kì quang minh,đa sở chiếu kiến,sử hữu tâm ý,chư dục nhân sanh,canh loạn bổn chân。Hoặc viết tư tưởng bất năng phục hoàn phản ư đạo,tiện nhập ngũ đạo,vô hữu hưu tức thời。Hà vị ngũ đạo?Nhất đạo giả,thần thượng thiên vi thiên thần;nhị đạo giả,thần nhập cốt nhục hình vi nhân thần;tam đạo giả,thần nhập cầm thú vi cầm thú thần;tứ đạo giả,thần nhập tiết lệ,tiết lệ giả,ngạ quỷ danh dã;ngũ đạo giả,thần nhập nê lê,nê lê giả,địa ngục danh dã。Thần hữu tội quá,nhập nê lê trung khảo。Như thử ngũ đạo,các hữu kiếp thọ tuế nguyệt,thị dĩ hiền giả học đạo,đương hiểu tri hư vô tự nhiên。Thủ hư vô giả đắc tự nhiên chi đạo,bất phúc thượng thiên dã。Thường tại thế gian biến hóa,kiến tử sinh,vi thế nhân sư。Thủ thần giả năng luyện cốt nhục hình vi chân nhân,thuộc thiên quan,đương phi thượng thiên。Thử vị trung tự nhiên dã。Thủ khí giả năng hàm âm dương chi khí,dĩ sanh mao vũ,đắc phi tiên đạo,danh viết tiểu tự nhiên。Cố thần hữu quảng hiệp,tri hữu thiển Thẩm,minh hữu đại tiểu。Do thị ngôn chi,học đạo tán tụng thánh văn,tầm trục minh sư,khai giải ngu minh dã。

Phu thủ đạo chi pháp,đương thục độc chư kinh,hoàn tự tư duy ngã thân。Thần bổn tùng đạo sanh,đạo giả thanh tĩnh,đô vô sở hữu,nãi biến vi thần minh,tiện hữu quang minh,tiện sinh tâm ý,xuất chư trí tuệ。Trí tuệ giả,vị ngũ dục lục tình。Ngũ dục giả,vị nhĩ dục thanh,tiện mê tắc bất năng chỉ;mục dục sắc,tiện dâm phát phát cuồng;tì dục hương,tiện tán kì tinh thần;khẩu dục vị,tiện thụ tội nhập võng la;tâm dục ái tăng,tiện thiên tà thất chính bình,phàm thử ngũ dục,vi hoặc loạn phục cái。Lục tình giả,vị hình thức tri thống dưỡng,dục đắc tế hoạt;nhĩ văn thanh,tâm lạc chi;mục kiến sắc,tâm dục chi;tì văn hương,tâm trục xú;khẩu đắc vị,tâm tiện hỉ;thân đắc tế hoạt y bị,tâm tiện lợi chi;đắc sở ái,tâm tiện duyệt chi。Tọa thử lục tình dĩ táng,cố phục danh lục tình táng nhân。Thần đãn tọa thử lục tình sở khiên dẫn,mê loạn dâm tà,cấu trọc ám tế,sử thần minh bất sướng đạt。

Tiện hữu nhục nhân bất năng thức biệt,thính thị bất thông minh,tình chí bế tắc,giai tọa thử ngũ dục lục tình chi sở hoặc loạn thụ tội,triển chuyển nhập ngũ đạo tử sinh,vô hữu hưu tức thời。Dĩ thị cố đương thục tự tư thử ý,kì thần bổn tự thanh tịnh,vô thử tình dục;đãn tư niệm thử ý,chư dục tiện tự nhiên đoạn chỉ,đoạn chỉ tiện đắc cấu trọc tận tác,cấu trọc tận tác tiện vi thanh tịnh,tiện minh kiến đạo,dữ đạo hiệp,tiện năng thính thị vô phương,biến hóa vô thường。Nhân nhược phục bất giải thử ý,thả thính ngô thuyết。Thí như thử loại nhược kính。Kì sư bản tác kính thời,cực lệnh thanh minh。Chí ư nhân mãi kính trì quy,bất khẳng hộ chi,chí sử lệnh minh vô sở quang chiếu,nãi phục lệnh ma kính,sư dĩ ước ma chi,nãi phục chính minh,dĩ minh năng kiến nhân hình ảnh。Nhân thần diệc như thử。Thần bổn tùng đạo sanh,đạo giả thanh tịnh,cố thần bổn tự thanh tịnh。Nhi sử dĩ tình dục mê hoặc,hãm ư ám minh。Kì kính minh giả,ước ma chi tiện minh。

Nhân thần dĩ dục tự tế minh giả,diệc đương dĩ kinh pháp tự ma,chư dục nãi đắc tự nhiên đoạn chỉ nhi phục thanh tịnh,nãi hữu sở kiến。Hựu nhược thiên tân vũ chi thủy,giai nhiễu trọc。Nhược thu thử thủy trí nhất khí trung,sơ thời thủy thượng hồn trọc,vô sở chiếu kiến;cửu cửu sảo tự trừng thanh tiện minh,minh tiện khả ư kỳ trung chiếu kiến hình ảnh。Nhân thần dĩ chư dục loạn thời như thử trọc thủy。Nhân năng đoạn thử tình dục giả,như trừng thanh thủy。Chư dục đoạn,tiện tự nhiên thanh tịnh trừng minh,minh tiện vi đắc đạo。Đương hiểu tri kì bổn giả,chư dục tiện tự nhiên đoạn。Kì dư ngoại đạo,bất hiểu tri kì bổn thanh tịnh,nhi phản thường tương giáo đoạn tình dục。Phu tình dục,phi hữu hình chất dã,lai hóa vô thời,bất hiệu hữu hình chi vật,khả đắc đoạn tiệt,sử bất phục sanh。Thử thần tình dục tư tưởng,xuất sinh vô thời,bất khả kiến tri,bất khả dự phòng át,bất đắc đoạn tiệt。Bất hiệu huyền huyền chi tự khả đắc kí tuyệt;bất hiệu thảo mộc khả đắc phá toái;bất hiệu quang minh khả đắc chướng tế;bất hiệu thủy tuyền khả đắc ủng át。

Cố thần vô hình,hô hấp chi gian,đan trọc vạn phong,dĩ thị cố bất khả đắc đoạn tuyệt。Đãn hiểu tri kì bổn,thanh tịnh vô dục,tự nhiên đoạn chỉ。Nhi bất hiểu tri kì bổn cường dục tự đoạn tình dục,chung bất năng đoạn tuyệt chi。Thí như đoạn thụ mộc sử bất sanh,đương quật xuất kì căn bổn,căn bổn dĩ xuất,tiện bất phục sanh,si nhân bất hiểu chi,nhi đãn tề địa chước chi,kì căn tục sanh như cố。Nhân bất hiểu tình dục chi bổn,nhi cường đoạn tuyệt kì mạt,như thử tình dục tuyệt bất đoạn dã,hội phục sanh như cố。Ngoại Đạo Gia bất hiểu,nhân thần bổn thanh tịnh,nhi phản nhập thất cường tắc nhĩ mục đoạn tình dục,bất tri tình dục bổn tại ư tâm ý。Tâm ý giả,thần dã。Thần vô hình,vãng lai vô thời;tình dục tùng niệm trung sinh xuất,sinh xuất vô thời。Dĩ vô hình cố bất đắc đoạn tuyệt。Đãn đương hiểu tri kì bổn,tự đương đoạn chỉ kì ý,bất phục sanh。Vi đạo đương thục minh thử ý。Nhược bất minh tri thử,đãn tự lao thương kì tinh thần nhĩ。Phu vi đạo ký tri thử tình dục,đương phục giải tri Đạo Đức Kinh hành chi pháp。

Phu đạo giả,vị đạo lộ dã。Kinh giả,vị kính lộ dã。Hành giả,vị hành bộ dã。Đức giả,vị vi thiện chi công đức dã。Pháp giả,vị hữu thành Đạo Kinh,khả tu độc nhi đắc đạo dã。Vị hữu thành đạo lộ chi kính khả tùy nhi hành chi。Phu hữu đức chi nhân,niệm thi hành chư thiện。Hành giả vị cử túc tùng kính hành,nãi đắc đại đạo。Thử dục hiền giả nhân kinh pháp tư niệm thập thiện,thi hành công đức,công đức dĩ hành vi đắc đạo。Thí như cử túc,nhân thành chi kính,hành bộ dĩ tiền,đương đắc đại đạo。Giả lệnh nhân kiên tọa tại gia,thù bất hành bộ,hà thời đắc đạo?Hiền giả nhược bất tư kinh pháp,thi hành công đức,hà năng đắc đạo hồ?Nhân vi đạo,đãn thủ nhất bất di,nhi bất tác công đức,thí nhược nhân sinh tại gia,vị thường xuất nhập,bất năng kiến đạo lộ dã。Ngu giả tuy thủ đạo,bất tác công đức,diệc bất năng đắc đạo dã。Cố lão quân tác 《Đạo Kinh》 ,phục tác 《đức kinh》 ,sử trung tín giả phụng hành chi。Giả lệnh đãn thủ đạo tiện khả đắc toại,thánh nhân đãn tác nhất ngôn chi quyết,hà tu tịnh tác chư kinh vân da?

Phu đạo,đắc tam nãi thành,cố ngôn tam hợp thành đức。Tự bất mãn tam,chư sự bất thành。Phu tam giả,vị đạo、đức、nhân dã。Nhân vi nhất,đương hành công đức;công đức vi nhị,công đức hành nãi vi đạo;đạo vi tam。Như thử nhân nhập đạo đức,tam sự hiệp nãi khả đắc。Nhược hữu nhân đãn tác công đức,bất hiểu đạo,nhi vô công đức diệc bất đắc đạo dã。Nhược đãn hữu đạo đức nhi vô nhân,nhân diệc bất đắc đạo dã。Thí nhược chủng cốc,đầu chủng thổ trung,bất đắc thủy nhuận,hà năng sanh hồ?Thí nhược nhưỡng tửu,hữu khúc hữu mễ nhi vô thủy,hà do thành tửu hồ?Thí nhược hữu quân thần nhi vô dân,đương hà tể mục hồ?Thí nhược hữu hỏa hữu thủy nhi vô cốc thực,nhân đương hà dĩ tự hoạt hồ?Thí nhược hữu xa hữu mã nhi vô nhân ngự chi,hà năng tự tùy hành hồ?Như thử thí dụ,giai đắc tam nãi năng thành đạo。

Phu đạo giả hữu tam tam nhất。Vi tam nhất:vi Tam Hoàng,vi tam thần,vi tam thái nhất。Tam thái nhất:vị thượng thái nhất,trung thái nhất。Hạ thái nhất。Vi tam nguyên,kỳ tam nguyên các tự hữu tam tam nhất。Như thử tam tam chi nhất vi cửu nhất,cố hữu cửu cung。Tùng nhất thủy đáo cửu chung,cửu dương khí tùng Thập Nguyệt đông chí thủy sanh hoàng tuyền chi hạ,đáo tân niên Lục Nguyệt canh chung。Tùng Thập Nguyệt đáo Lục Nguyệt hợp vi Cửu Nguyệt,dương khí tiện chung,cố dương sổ cửu,cố ngôn cửu thiên,tử ngọ diệc số。Vi đạo đương tri thử cửu nhất chi biến hóa,thủy chung chi thượng hạ。

Phu nhân hình thể vi nhất,thần vi nhị,khí vi tam;thử tam tam nhất nãi thành nhân。Hựu thần vi nhất,khí vi nhị,tinh vi tam;thử tam tam nhất nãi phục thành thần。Hựu thiên vi nhất,địa vi nhị,nhân vi tam;thử tam tam nhất nãi phục thành đạo đức。Thiên địa chi bổn tam nhất giả,vị hư vi nhất,hư trung hữu tự nhiên,dĩ lập thân dã,diệc đạo quân、diệc nguyên dương tử đan dã、diệc quý nhân dã、diệc thần nhân dã;kì tá phương chi nhất giả,diệc thiên dã、diệc nhật dã、diệc phụ dã、diệc dương dã、diệc đắc dã、diệc sư dã、diệc hồn dã,vi nhân chủ tác chánh dã;kì hữu phương chi nhất giả,diệc địa dã、diệc nguyệt dã、diệc mẫu dã、diệc âm dã、diệc hình dã、diệc ti mệnh quỷ,vi tà vi ma,thiển vi nhân tác tà ác。Hiền giả đương hiểu liễu thử tam tam nhất,phân biệt thiện ác tà chính。Giác tri thử giả,tiện năng đắc đạo。