kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Lão Tử tưởng nhĩ chú

Threaded View

 1. #1
  Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
  Gia nhập
  Apr 2008
  Bài gởi
  1,968
  Post Thanks / Like

  Mặc định Lão Tử tưởng nhĩ chú

  Lão Tử tưởng nhĩ chú

  nhaply phiên âm


  Tắc dân bất tranh,diệc bất đạo。 “Bất kiến khả dục,sử tâm bất loạn。” bất dục thị chi,tỉ như bất kiến,vật lệnh tâm động。Nhược động tự giới,tức □đạo khứ phục hoàn,tâm loạn toại chi,đạo khứ chi hĩ。 “Thánh nhân trị,linh kì tâm,thật kì phúc。” Tâm giả,quy dã,trung hữu cát hung thiện ác。Phúc giả,đạo nang,khí thường dục thật。Tâm vi hung ác,đạo khứ nang không。Không giả da nhập,tiện sát nhân。Hư khứ tâm trung hung ác,đạo lai quy chi,phúc tắc thật hĩ。 “Nhược kì chí,cường kì cốt。” Chí tùy tâm hữu thiện ác,cốt tùy phúc ngưỡng khí。Cường chí vi ác,khí khứ cốt khô,nhược kì ác chí,khí quy tủy mãn。 “Thường sử dân vô tri vô dục。” Đạo tuyệt bất hành,da văn tư khởi,hóa lộ vi sinh,dân cánh tham học chi。Thân tùy nguy khuynh,đương cấm chi。Vật tri da văn,vật tham bảo hóa,quốc tắc dịch trị。Thượng chi hóa hạ,do phong chi mị thảo。Dục như thử,thượng yếu đương tri tín đạo。 “Sử tri giả bất cảm bất vi。” Thượng tín đạo bất quyện,đa tri chi sĩ,tuy hữu da tâm,do chí thị phi。Kiến thượng cần cần,diệc bất cảm bất vi dã。 “Tắc vô bất trị。” Như thử quốc dĩ trị dã。

  “Đạo trùng nhi dụng chi bất doanh。” Đạo quý trung hòa,đương trung hòa hành chi,chí ý bất khả doanh dật vi đạo giới。 “Uyên tự vạn vật chi tông。” Đạo dã。Nhân hành đạo bất vi giới,uyên thâm tự đạo。 “Tỏa kì nhuệ,giải kì phẫn。” Nhuệ giả,tâm phương dục đồ ác。Phẫn giả,nộ dã。Giai phi đạo sở hỉ。Tâm dục vi ác,tỏa hoàn chi,nộ dục phát khoan giải chi,vật sử ngũ tàng phẫn nộ dã。Tự uy dĩ đạo giới,tự khuyến dĩ trường sinh,ư thử trí đương。Phẫn tranh kích,cấp huyền thanh,sở dĩ giả quá。Tích tử trì nộ,thương tử dĩ tật,ngũ tàng dĩ thương,đạo bất năng trị,cố đạo giới chi trọng,giáo chi đinh ninh。Ngũ tàng sở dĩ thương giả,giai kim mộc thủy hỏa thổ khí bất hòa dã。Hòa tắc tương sinh,chiến tắc tương khắc,tùy nộ sự tình,triếp hữu sở phát。Phát nhất tàng tắc cố khắc sở thắng,thành bệnh sát nhân。Nhân ngộ dương giả,phát tù khắc vương,nộ nhi vô thương,tuy nhĩ khứ tử như phát nhĩ。Như nhân suy giả,phát vương khắc tù,họa thành hĩ。 “Hòa kì quang,đồng kì trần。” Tình tính bất động,hỉ nộ bất phát,ngũ tàng giai hòa đồng tương sinh,dữ đạo đồng quang trần dã。 “Trạm tự thường tồn。” Như thử trạm nhiên thường tại bất vong。 “Ngô bất tri thùy tử,tượng đế chi tiên。” Ngô sự,đạo dã。Đế tiên giả,diệc đạo dã,dữ vô danh vạn vật thủy đồng nhất nhĩ。Vị tri thùy gia tử năng hành thử đạo,năng hành giả tiện tượng đạo dã,tự đế tiên hĩ。

  “Thiên địa bất nhân,dĩ vạn vật vi sô ?。” Thiên địa tượng đạo,nhân ư chư thiện,bất nhân ư chư ác,cố sát vạn vật ác giả bất ái dã,thị chi như sô thảo như ? súc nhĩ。 “Thánh nhân bất nhân,dĩ bách tính vi sô ?。” Thánh nhân pháp thiên địa,nhân ư thiện nhân,bất nhân ác nhân。Đương vương chánh sát ác,diệc thị chi như sô ? dã。Thị dĩ nhân đương tích thiện công,kì tinh thần dữ thiên thông。Thiết dục xâm hại giả,thiên tức cứu chi。Dong dong chi nhân,giai thị sô ? chi đồ nhĩ,tinh thần bất năng thông thiên。Sở dĩ giả,thí như đạo tặc hoài ác,bất cảm kiến bộ sử dã。Tinh khí tự nhiên,dữ thiên bất thân,sinh tử chi tế,thiên bất tri dã。Hoàng đế nhân thánh,tri hậu thế ý,cố kết sô thảo vi ?,dĩ trí môn hộ thượng。Dục ngôn hậu thế môn hộ,giai sô ? chi đồ nhĩ。Nhân bất giải hoàng đế vi ý,không nhi hiệu chi,nhi ? tâm bất cải,khả vị đại hoạn dã。 “Thiên địa chi gian,kì do thác dược。” Đạo khí tại gian,thanh vi bất kiến。Hàm huyết chi loại,mạc bất khâm ngưỡng。Ngu giả bất tín,cố do thác giả trị công bài thác。Dược giả khả xuy trúc,khí động hữu thanh,bất khả kiến,cố dĩ vi dụ,dĩ giải ngu tâm dã。 “Hư nhi bất khuất,động nhi dũ xuất。” Thanh khí bất kiến,tượng như hư dã,nhiên hô hấp bất khuất kiệt dã,động chi dũ ích xuất。 “Đa văn số cùng,bất như thủ trung。” Đa tri phù hoa,bất như thủ đạo toàn thân。Thọ tận triếp cùng,sổ số phi nhất dã,bất như học sinh thủ trung hòa chi đạo。

  “Cốc thần bất tử,thị vị huyền tẫn。” Cốc giả,dục dã。Tinh kết vi thần,dục lệnh thần bất tử,đương kết tinh tự thủ。Tẫn giả,địa dã。Thể tính an,nữ tượng chi,cố bất ?。Nam dục kết tinh,tâm đương tượng địa tự nữ,vật vi sự tiên。 “Huyền tẫn môn,thiên địa căn。” Tẫn,địa dã,nữ tượng chi。Âm khổng vi môn,tử sinh chi quan dã,tối yếu cố danh căn。Nam đồ diệc danh căn。 “Miên miên nhược tồn。” Âm dương chi đạo,dĩ nhược kết tinh vi sinh,niên dĩ tri mệnh,đương danh tự chỉ。Niên thiếu chi thời,tuy hữu đương gian tỉnh chi。Miên miên giả,vi dã。Tùng kì vi thiểu,nhược thiếu niên tắc trường tồn hĩ。Kim thử nãi vi đại hại。Đạo tạo chi hà?Đạo trọng kế từ,chủng loại bất tuyệt。Dục lệnh hiệp tinh sản sinh,cố giáo chi niên thiếu vi tỉnh bất tuyệt,bất giáo chi cần lực dã。Cần lực chi kế,xuất ngu nhân chi tâm nhĩ,khởi khả oán đạo hồ!thượng đức chi nhân,chí thao kiên cường,năng bất luyến kết sản sinh,thiểu thời tiện tuyệt,hựu thiện thần tảo thành。Ngôn thử giả,đạo tinh dã,cố lệnh thiên địa vô từ,long vô tử,tiên nhân vô thê,Ngọc Nữ vô phu,kì đại tín dã。 “Dụng chi bất cần。” Năng dụng thử đạo,ưng đắc tiên thọ,nam nữ chi sự,bất khả bất cần dã。

    “Thiên trường địa cửu。Thiên địa sở dĩ năng trường cửu giả,dĩ kì bất tự sanh,cố năng trường cửu。” Năng pháp đạo,cố năng tự sanh nhi trường cửu dã。 “Thị dĩ thánh nhân hậu kì thân nhi thân tiên。” Cầu trường sinh giả,bất lao tinh tư cầu tài dĩ dưỡng thân,bất dĩ vô công kiếp quân thủ lộc dĩ vinh thân,bất thực ngũ vị dĩ tứ,y tệ lý xuyên,bất dữ tục tranh,tức vi hậu kì thân dã。Nhi mục thử đắc tiên thọ hoạch phúc。Tại tục nhân tiên,tức vi thân tiên。 “Ngoại kì thân nhi thân tồn。” Dữ thượng đồng nghĩa。 “Dĩ kì vô thi,cố năng thành kì thi。” Bất tri trường sinh chi đạo。Thân giai thi hành nhĩ,phi đạo sở hành,tất thi hành dã。Đạo Nhân sở dĩ đắc tiên thọ giả,bất hành thi hành,dữ tục biệt dị,cố năng thành kì thi,lệnh vi tiên sĩ dã。

   “Thượng thiện nhược thủy,thủy thiện lợi vạn vật hựu bất tranh。” Thủy thiện năng nhu nhược,tượng đạo khứ cao tựu hạ,tị thật quy hư。Thường nhuận lợi vạn vật,chung bất tranh,cố dục lệnh nhân pháp tắc chi dã。 “Xứ chúng nhân chi sở ác。Cố kỉ vu đạo。” Thủy năng thụ cấu nhục bất khiết chi vật,kỷ tượng đạo dã。 “Cư thiện địa,tâm thiện uyên。” Thủy thiện đắc ? không,tiện cư chỉ vi uyên。Uyên,Thẩm dã。 “Dữ thiện nhân。” Nhân đương pháp thủy,tâm thường lạc thiện nhân。 “Ngôn thiện tín。” Nhân đương thường tương giáo vi thiện hữu thành tín。 “Chánh thiện trị。” Nhân quân lý quốc,thường đương pháp đạo vi chính tắc trí trị。 “Sự thiện năng。” Nhân đẳng đương dục sự sư,đương cầu thiện năng tri chân đạo giả,bất đương sự da ngụy kỹ xảo da tri kiêu xa dã。 “Động thiện thời。” Nhân dục cử động,vật vi đạo giới,bất khả đắc thương vương khí。 “Phu duy bất tranh,cố vô vưu。” Duy,độc dã。Vưu,đại dã。Nhân độc năng phóng thủy bất tranh,chung bất ngộ đại hại。

  “Trì nhi mãn chi,bất nhược kì kỷ,súy nhi duyệt chi,bất khả trường bảo。” Đạo Giáo nhân kết tinh thành thần,kim thế gian ngụy kỹ trá xưng đạo,thác hoàng đế、huyền nữ、cung tử、dung thành chi văn,tương giáo tùng nữ bất thi。Tư hoàn tinh bổ não,tâm thần bất nhất,thất kì sở thủ,vi súy duyệt,bất khả trường bảo。Nhược,như dã,bất như trực tự nhiên như dã。 “Kim ngọc mãn đường,mạc chi năng thủ。” Nhân chi tinh khí mãn tàng trung,khổ vô ái thủ chi giả。Bất khẳng tự nhiên bế tâm,nhi súy duyệt chi,tức đại mê hĩ。 “Phú quý nhi kiêu,tự di cữu。” Tinh kết thành thần,dương 炁 hữu dư,vụ đương tự ái,bế tâm tuyệt niệm,bất khả kiêu khi âm dã。Kiêu khi,cữu tức thành。Hựu ngoại thuyết,bỉnh quyền phú quý nhi kiêu thế,tức hữu cữu dã。 “Danh thành công toại thân thoái,thiên chi đạo。” Danh dữ công,thân chi cừu。Công danh tựu,thân tức diệt,cố đạo giới chi。Phạm lễ thừa chu khứ,đạo ý khiêm tín。Bất ẩn thân hình bác,thị kì hiệu dã。

  “Tái doanh phách bão nhất,năng vô ly。” Phách,bạch dã,cố tinh bạch dữ nguyên đồng sắc。Thân vi tinh xa,tinh lạc cố đương tái doanh chi。Thần thành khí lai,tái doanh nhân thân。Dục toàn thử công,vô ly nhất。Nhất giả,đạo dã。Kim tại nhân thân hà hứa?Thủ chi vân hà?Nhất bất tại nhân thân dã,chư phụ thân giả。Tất thế gian thường ngụy kỹ,phi chân đạo dã。Nhất tại thiên địa ngoại,nhân tại thiên địa gian,đãn vãng lai nhân thân trung nhĩ。Đô bì lý tất thị,phi độc nhất xứ。Nhất tán hình vi khí,tụ hình vi Thái Thượng Lão Quân,thường trị côn lôn。Hoặc ngôn hư vô,hoặc ngôn tự nhiên,hoặc ngôn vô danh,giai đồng nhất nhĩ。Kim bố đạo giới,giáo nhân thủ giới bất vi,tức vi thủ nhất hĩ。Bất hành kì giới,tức vi thất nhất dã。Thế gian thường ngụy kỹ,chỉ ngũ tàng dĩ danh nhất。Minh mục tư tưởng,dục tùng cầu phúc,phi dã,khứ sanh toại viễn hĩ。 “Chuyên khí trí nhu,năng anh nhi。” Anh nhi vô vi,cố hiệp đạo,đãn bất tri tự chế。

  Tri sảo sanh,cố trí lão,vị dục vi nhu trí khí,pháp nhi tiểu thời。 “Địch trừ huyền lãm,năng vô tỳ。” Nhân thân tượng thiên địa。Lãm,quảng dã。Tỳ,ác dã。Phi đạo sở hy,đương địch trừ nhất thân,hành tất lệnh vô ác dã。 “Ái dân trị quốc nhi vô tri。” Nhân quân dục ái dân lệnh thọ khảo,trị quốc lệnh thái bình,đương tinh tâm tạc đạo ý,giáo dân giai lệnh tri đạo chân,vô lệnh tri ngụy đạo da tri dã。 “Minh bạch tứ đạt nhi vô vi。” Thượng sĩ tâm thông,tự đa sở tri,tri ác nhi khí,tri thiện năng hành,vật cảm vi ác sự dã。 “Thiên địa khai hạp nhi vi thư。” Nam nữ âm dương khổng dã。Nam đương pháp địa tự nữ,tiền chương dĩ thuyết hĩ。 “Sanh chi súc chi,sanh nhi bất hữu,vi nhi bất thị,trường nhi bất tể,thị vị huyền đức。” Huyền,thiên dã。Thường pháp Đạo Hàng như thử,dục lệnh nhân pháp dã。

  “Tạp phúc cộng nhất cốc,đương kì vô,hữu xa chi dụng。” Cổ vị hữu xa thời,thoái nhiên,đạo khiển hề trọng tác chi。Ngu giả đắc xa,tham lợi nhi dĩ,bất niệm hành đạo,bất giác đạo thần。Hiền giả kiến chi,nãi tri đạo ân,mặc nhi tự lệ,trọng thủ đạo chân dã。 “Duyên thực vi khí,đương kì vô,hữu khí chi dụng。” Diệc dữ xa đồng thuyết。 “Tạc hộ dũ dĩ vi thất,đương kì vô,hữu thất chi dụng。” Đạo sử hoàng đế vi chi,diệc dữ xa đồng thuyết。 “Hữu chi dĩ vi lợi,vô chi dĩ vi dụng。” Thử tam vật bổn nan tác,phi đạo bất thành。Tục nhân đắc chi,đãn tham kì lợi,bất tri kì nguyên。Hiền giả kiến chi,hoàn thủ kì dụng。Dụng đạo vi bổn,hiền ngu chi tâm,như nam dữ bắc,vạn bất đồng。Thử tam chi nghị chỉ như thị nhĩ。Kim thế gian ngụy kỹ,nhân duyến chân văn,thiết trá xảo ngôn。Đạo hữu thiên cốc,nhân thân hữu cốc,chuyên khí vi nhu。Phúc chỉ hình vi ?,hựu bồi thai luyện hình,đương như thổ vi ngõa thời。Hựu ngôn đạo hữu hộ dũ,tại nhân thân trung,giai da ngụy bất khả dụng,dụng chi giả đại mê hĩ。

  “Ngũ sắc lệnh nhân mục hoang。” Mục quang tán cố manh。 “Ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung。” Phi nhã âm dã。Trịnh vệ chi thanh。Kháng tránh thương nhân,thính quá thần khứ,cố lung。 “Ngũ vị lệnh nhân khẩu sảng。” Đạo bất thực chi。Khẩu sảng giả,mi lạn sanh sang。 “Trì sính điền liệp,lệnh nhân tâm phát cuồng。” Tâm bất niệm chính,đãn niệm sát vô tội chi thú,đương đắc cố cuồng。 “Nan đắc chi hóa,lệnh nhân hành phương。” Đạo sở bất dục dã,hành đạo trí sanh bất trí hóa,hóa hữu vi,nãi trí hóa phương đạo hĩ。 “Thị dĩ thánh nhân vi phúc bất vi mục,cố khứ bỉ thủ thử。” Phúc dữ mục,tiền chương dĩ thuyết hĩ。Khứ bỉ ác hành,thủ thử đạo giới dã。

   “Sủng nhục nhược kinh,quý đại hoạn nhược thân。” Đạo bất hy cường cầu tôn quý,hữu sủng triếp hữu nhục。Nhược,như dã。Đắc chi đương như kinh bất hy dã。Nhược giả,vị bỉ nhân dã。Tất vi đạo cầu vinh,hoạn quy nhược thân hĩ。 “Hà vị sủng nhục vi hạ,đắc chi nhược kinh,thất chi nhược kinh,thị vị sủng nhục nhược kinh。” Vi hạ giả,tham sủng chi nhân,kế chi hạ giả nhĩ,phi đạo sở quý dã。 “Hà vị quý đại hoạn nhược thân。” Như tiền thuyết。 “Ngô sở dĩ hữu đại hoạn,vi ngã hữu thân。” Ngô,đạo dã。Ngã giả,ngô đồng。Đạo chí tôn,thường úy hoạn,bất cảm cầu vinh。Tư dục tổn thân,bỉ tham sủng chi nhân,thân khởi năng thắng đạo hồ!vi thân nhi vi giới,phi dã。 “Cập ngã vô thân,ngô hữu hà hoạn。” Ngô ngã,đạo dã。Chí dục vô thân,đãn dục dưỡng thần nhĩ。Dục lệnh nhân tự pháp,cố vân chi。 “Cố quý dĩ thân ư thiên hạ。” Nhược giả,vị bỉ hữu thân tham sủng chi nhân,nhược dĩ tham sủng hữu thân,bất khả thác thiên hạ chi hiệu dã。

  Sở dĩ giả,thử nhân đãn tri tham sủng hữu thân,tất dục hảo y mỹ thực,quảng cung thất,cao đài tạ,tích trân bảo,tắc hữu vi。Lệnh bách tính lao tệ,cố bất khả lệnh vi thiên tử dã。Thiết như đạo ý,hữu thân bất ái,bất cầu vinh hảo,bất xa xỉ ẩm thực,thường tệ bác luy hành,hữu thiên hạ,tất vô vi。Thủ phác tố,hiệp đạo ý hĩ。Nhân đãn đương bảo thân,bất đương ái thân,hà vị dã?Phụng đạo giới,tích thiện thành công,tích tinh thành thần,thần thành tiên thọ,dĩ thử vi thân bảo hĩ。Tham vinh sủng,lao tinh tư,dĩ cầu tài,mỹ thực dĩ tứ thân,thử vi ái thân giả dã,bất hợp ư đạo dã。 “Ái dĩ thân vi thiên hạ,nhược khả kí thiên hạ。” Dữ thượng đồng nghĩa。

  “Thị chi bất kiến,danh viết di;thính chi bất văn,danh viết hy;đoàn chi bất đắc,danh viết vi。” Di giả,bình thả quảng;hy giả,đại độ hình;vi giả,đạo thanh:thử tam sự dục thán đạo chi đức mỹ nhĩ。 “Thử tam giả bất khả trí cật,cố hỗn nhi vi nhất。” Thử tam giả thuần thuyết đạo chi mỹ。Đạo giả thiên hạ vạn sự chi bổn,cật chi giả sở huống đa,trúc tố bất năng thắng tái dã,cố hoàn quy nhất。Đa giả hà thương,phác tán thuần bác canh nhập da!cố bất khả cật dã。 “Kì thượng bất kiểu,kì hạ bất hốt。” Đạo khí thường thượng hạ,kinh doanh thiên địa nội ngoại,sở dĩ bất kiến,thanh vi cố dã。Thượng tắc bất kiểu,hạ tắc bất hốt,hốt hữu thanh dã。 “Dăng dăng bất khả danh,phục quy ư vô vật。” Đạo như thị bất khả kiến danh,như vô sở hữu dã。 “Thị vô trạng chi trạng,vô vật chi tượng。” Đạo chí tôn,vi nhi ẩn,vô trạng mạo hình tượng dã。Đãn khả tùng kì giới,bất khả kiến tri dã。Kim thế gian ngụy kỹ,chỉ hình danh đạo,lệnh hữu phục sắc danh tự trạng mạo trường đoản,phi dã。Tất da ngụy nhĩ。 “Thị vị hốt hoảng,nghênh bất kiến kì thủ,tùy bất kiến kỳ hậu。” Đạo minh bất khả kiến tri,vô hình tượng dã。 “Chấp cổ chi đạo,dĩ ngự kim chi hữu。” Hà dĩ tri thử đạo kim đoan hữu,quan cổ đắc tiên thọ giả tất hành chi,dĩ đắc tri kim tục hữu bất tuyệt dã。 “Dĩ cố cổ thủy,thị vị đạo kỉ。” Năng dĩ cổ tiên thọ nhược dụ,kim tự miễn lệ thủ đạo chân,tức đắc đạo cương kỉ dã。

   “Cổ chi thiện vi sĩ giả,vi diệu huyền thông。” Huyền,thiên dã。Cổ chi tiên sĩ,năng thủ tín vi diệu,dữ thiên tương thông,Thẩm bất khả thức。Nhân hành đạo phụng giới,vi khí quy chi,vi khí uyên uyên thâm dã,cố bất khả thức dã。 “Phu duy bất khả thức,cố cường vi chi dung。” Duy,độc dã。Dung,hình trạng dã。Độc hành đạo,đức bị uyên thâm。Bất tri đương danh chi vân hà,cường danh chi thiện vi sĩ giả,đạo mỹ đại chi dã。 “Dự nhược đông thiệp xuyên,do nhược úy tứ lân。” Đông thiệp xuyên giả,khủng cụ dã;úy tứ liên,bất cảm vi phi,khủng lân lí tri dã。Tôn đạo phụng giới chi nhân,do dự hành chỉ chi gian,thường đương úy kính như thử。 “Nghiễm nhược khách。” Khiêm bất cảm phạm ác,nhược khách tọa chủ nhân đường dã。

  “Tán nhược băng tương ?。” Tình dục tư lự,nộ hy ác sự;đạo bất sở dục,tâm dục quy chi,tiện tức chế chỉ giải tán,lệnh như băng kiến nhật tán ?。 “Hỗn nhược phác,khoáng nhược cốc。” Miễn tín đạo chân,khí da tri,thủ bổn phác,vô tha tư lự。Tâm trung khoáng khoáng,đãn tín đạo như cốc băng chi chí,đông bất dục quy hải dã。 “Truân nhược trọc,trọc dĩ tĩnh chi từ thanh。” Cầu sinh chi nhân,dữ bất tạ,đoạt bất hận,bất tùy tục chuyển di。Chân tư chí đạo,học tri thanh tĩnh,ý đương thời như si trọc dã。Dĩ năng si trọc,phác thả dục tựu hĩ,nhiên hậu thanh tĩnh năng đổ chúng vi。Nội tự thanh minh,bất dục ư tục,thanh tĩnh đại yếu,đạo vi sở lạc。Thiên địa trạm nhiên,tắc vân khởi lộ thổ,vạn vật tư nhuận;tấn lôi phong thú,tắc hán táo vật đông,đạo khí ẩn tàng,thường bất chu xứ。

  Nhân pháp thiên địa,cố bất đắc táo xứ。Thường thanh tĩnh vi vụ,thần mạc lộ thượng hạ,nhân thân khí diệc bố chí。Sư thiết thần mạc,thanh tĩnh vi đại yếu。Cố tuy thiên địa hữu thất,vi nhân vi giới,triếp năng tự phản,hoàn quy đạo tố。Nhân đức bất cập,nhược kì hữu thất,toại khứ bất cố,trí đương tự ước trì dã。 “An dĩ động chi từ sanh。” Nhân dục cử sự,tiên hiếu chi đạo giới。An tư kì nghị,bất phạm đạo,nãi từ thi chi,sanh đạo bất khứ。 “Bảo thử đạo giả bất dục doanh。” Bất dục chí ý doanh dật,tư niệm ác sự dã。 “Phu duy bất doanh,năng từ phục thành。” Thi tử vi tệ,thi sinh vi thành。Độc năng thủ đạo bất doanh dật,cố năng cải tệ vi thành nhĩ。

  “Trí hư cực,thủ tĩnh đốc。” Đạo chân tự hữu thường độ,nhân bất năng minh chi,tất phục xí mạc (mộ) thế gian thường vi kỹ,nhân xuất giáo thụ,chỉ hình danh đạo,lệnh hữu xứ sở phục sắc,trường đoản hữu phân số,nhi tư tưởng chi。Khổ cực vô phúc báo,thử hư trá nhĩ。Cường dục lệnh hư trá vi chân,thậm cực。Bất như thủ tĩnh tự đốc dã。 “Vạn vật tịnh tác,ngô dĩ quan kì phục。Phu vật vân vân,các quy kì căn。” Vạn vật hàm đạo tinh,tịnh tác,sơ sinh khởi thời dã。Ngô,đạo dã。Quan kì tinh phục thời,giai quy kì căn,cố lệnh nhân bảo thận hận dã。 “Quy căn nhật tĩnh。” Đạo khí quy căn,dũ đương thanh tịnh dã。 “Tĩnh viết phục mệnh,phục mệnh viết thường。” Tri bảo căn thanh tĩnh,phục mệnh chi thường pháp dã。 “Tri thường minh。” Tri thử thường pháp,nãi vi minh nhĩ。 “Bất tri thường,vọng tác hung。” Thế gian thường ngụy kỹ,bất tri thường ý,vọng hữu chỉ thư,cố tất hung。 “Tri thường dung。

  ” Tri thường pháp ý,thường bảo hình dung。 “Dung năng công。” Dĩ đạo bảo hình dung,vi thiên địa thượng dung。Xứ thiên địa gian,bất úy tử,cố công dã。 “Công năng sanh。” Năng hành đạo công chánh,cố thường sanh dã。 “Sanh năng thiên。” Năng trí trường sinh,tắc phó thiên dã。 “Thiên năng đạo。” Thiên năng cửu sanh,pháp đạo cố dã。 “Đạo năng cửu。” Nhân pháp đạo ý,tiện năng trường cửu dã。 “Một thân bất đãi。” Thái âm đạo tích luyện hình chi cung dã。Thế hữu bất khả xứ,hiền giả tị khứ thác tử。Quá thái âm trung,nhi phục nhất biên sanh tượng,một nhi bất đãi dã。Tục nhân bất năng tích thiện hành,tử tiện chân tử,thuộc địa quan khứ dã。

  “Thái thượng hạ tri hữu chi。” Tri đạo,thượng trí dã。Tri dã ác sự,hạ tri dã。Tuy hữu thượng trí,đương cụ thức ác sự,cải chi bất cảm vi dã。 “Kỳ thứ thân chi dự chi。” Kiến cầu thiện chi nhân,hiểu đạo ý,khả thân dã。Kiến học thiện chi nhân,cần cần giả,khả tựu dự dã,phục giáo khuyến chi,miễn lực trợ đạo tuyên giáo。 “Kỳ thứ úy chi。” Kiến ác nhân,giới vi thuyết thiện,kì nhân văn nghị tắc phục,khả giáo cải dã。Tựu thân đạo giới thị chi,úy dĩ thiên uy,lệnh tự cải dã。 “Hối chi。” Vi ác nhân thuyết thiện,bất hóa nhi phủ tiếu chi giả,thử tức sô chi đồ nhĩ,phi nhân dã。Khả khi vũ dã,vật dữ ngữ dã。 “Tín bất túc,hữu bất tín。” Sô chi đồ,nội tín bất túc,cố bất tín thiện nhân chi ngôn dã。 “Do kì quý ngôn,thành công sự toại。” Đạo chi sở ngôn,vô nhất khả khí giả。Đắc tiên chi sĩ,đãn quý đạo ngôn,cố triếp thành công sự toại dã。 “Bách tính vị ngã tự nhiên。” Ngã,tiên sĩ dã。Bách tính bất học ngã hữu quý tín đạo ngôn,dĩ trí thử công,nhi ý ngã tự nhiên,đương thị bất khẳng xí cập hiệu ngã dã。

  “Đại đạo phế,hữu nhân nghĩa。” Thượng cổ đạo dụng thời,dĩ nhân vi danh,giai hành nhân nghĩa,đồng tương tượng loại,nhân nghĩa bất biệt。Kim đạo bất dụng,nhân tất tệ bác,thời hữu nhất nhân hành nghĩa,tiện cộng biểu biệt chi,cố ngôn hữu dã。 “Trí tuệ xuất,hữu đại ngụy。” Chân Đạo Tạng,da văn xuất。Thế gian thường ngụy kỹ xưng Đạo Giáo,giai vi đại ngụy bất khả dụng。Hà vị da văn?Kì Ngũ Kinh bán nhập da,kì Ngũ Kinh dĩ ngoại,chúng thư truyện kí,thi nhân sở tác tất da nhĩ。 “Lục thân bất hòa,hữu hiếu từ。” Đạo dụng thời,gia gia từ hiếu,giai đồng tương loại,từ hiếu bất biệt。Kim đạo bất dụng,nhân bất từ hiếu,lục thân bất hòa,thời hữu nhất nhân hành từ hiếu,tiện cộng biểu biệt chi,cố ngôn hữu dã。 “Quốc gia hôn loạn,hữu trung thần。” Đạo dụng thời,đế vương cung phụng hành chi,luyện minh kì ý dĩ thần thứ,ư thử lại dân mạc bất hiệu pháp giả。Tri đạo ý,tiện tử quý tiên,cánh hành trung hiếu,chất phác đoan,dĩ thần vi danh,giai trung tương loại bất biệt。

  Kim đạo bất dụng,thần giai học da văn,tập quyền trá,tùy tâm tình,diện ngôn thiện,nội hoài ác,thời hữu nhất nhân hành trung thành,tiện cộng biểu biệt chi,cố ngôn hữu dã。Đạo dụng thời,thần trung tử hiếu,quốc tắc dịch trị。Thời thần tử bất úy quân phụ dã,nãi úy thiên thần。Hiếu kì hành,bất đắc tiên thọ,cố tự chí thành。Ký vi trung hiếu,bất dục lệnh quân phụ tri,tự mặc nhi hành。Dục mông thiên báo,thiết quân phụ tri chi,tất thưởng dĩ cao quan,báo dĩ ý khí,như thử công tận,thiên phúc bất chí。Thị cố mặc nhi hành chi,bất dục kiến công。Kim chi thần tử,tuy trung hiếu,giai dục dĩ mãi quân phụ,cầu công danh。Quá thời bất hiển dị chi,tiện bình thứ chi,ngôn vô sở tri。Thử loại ngoại thị nội phi,vô chí thành cảm thiên chi hành,cố lệnh quốc nan trị。Kim dục phục thử tật,yếu tại đế vương đương chuyên tâm tín đạo giới dã。


    “Tuyệt thánh khí tri,dân lợi bách bội。” Vị trá thánh tri da văn giả。Phu thánh nhân thiên sở đĩnh,sanh tất hữu biểu,hà lạc trước danh,nhiên thường tuyên chân,bất chí thụ hữu ngộ。Da đạo bất tín minh thánh nhân chi ngôn,cố lệnh thiên bách tuế đại thánh diễn chân,địch từ da văn。Kim nhân vô trạng,tái thông kinh nghệ,vị quán đạo chân,tiện tự xưng thánh。Bất nhân bổn nhi chương thiên tự quỹ,bất năng đắc đạo,ngôn tiên vi thân;bất khuyến dân chân đạo khả đắc tiên thọ,tu thiện tự cần,phản ngôn tiên tự hữu cốt lục;phi hành sở trăn,vân vô sinh đạo,đạo thư khi nhân,thử nãi tội doanh tam thiên,vi đại ác nhân。Chí lệnh hậu học giả bất phục tín đạo。Nguyên nguyên bất toàn,tử bất niệm cúng dưỡng,dân bất niệm điền,đãn trục da học,khuynh trắc sư môn,tận khí tụng bệnh,đáo ư cùng niên。Hội bất năng trung hiếu chí thành cảm thiên,dân trị thân bất năng tiên thọ,tả quân bất năng trí thái bình,dân dụng thử bất tức,bội thành ấp hư không,thị cố tuyệt trá thánh da tri,bất tuyệt chân thánh đạo tri dã。

  “Tuyệt nhân khí nghị,dân phục hiếu từ。” Trị quốc pháp đạo,thính nhiệm thiên hạ nhân nghĩa chi nhân,vật đắc cường thưởng dã。Sở dĩ giả,tôn đại kì hóa,quảng văn đạo tâm,nhân vi nhân nghĩa,tự đương chí thành,thiên tự thưởng chi;bất chí thành giả,thiên tự phạt chi。Thiên sát tất thẩm ư nhân,giai tri tôn đạo úy thiên,nhân nghĩa tiện chí thành hĩ。Kim vương chánh cường thưởng chi,dân bất phục quy thiên。Kiến nhân khả khi,tiện trá vi nhân nghĩa,dục cầu lộc thưởng。Bàng nhân tuy tri kì đô giao,kiến đắc quan lộc,tiện phục mộ chi,trá vi nhân nghĩa,chung bất tương cập dã。Thế nhân sát chi bất thẩm,cố tuyệt chi vật thưởng,dân tất tự phục từ hiếu hĩ。Thử nghị bình ngỗ tục phu tâm,cửu cửu tự giải,dữ đạo hiệp hĩ。Nhân quân Thẩm đương minh chi dã。 “Tuyệt xảo khí lợi,đạo tặc vô hữu。” Da xảo dã,sở đắc tài bảo dã。Thế bất dụng chi,đạo tặc diệc bất lợi dã。 “Thử tam ngôn vi văn vị túc,cố lệnh hữu sở thuộc,kiến tố bão phác。” Tam sự thiên hạ đại loạn chi nguyên,dục diễn tán chi。Ức văn phục bất túc,trúc tố bất thắng hĩ,thụ cố lệnh thuộc thử đạo văn,bất tại ngoại thư dã,thiệt thuyết kì đại lược,khả tri chi vi loạn nguyên。 “Thiểu tư quả dục。” Đạo chi sở thuyết,vô tư thiểu dục ư thế tục nhĩ。

   “Tuyệt học vô ưu,duy chi dữ hà,tương khứ kỉ hà。” Vị tri giả phục quái vấn chi,tuyệt da học,đạo dữ chi hà?Da dữ đạo tương khứ cận viễn?Tuyệt da học,độc thủ đạo,đạo tất dữ chi。Da đạo dữ da học thậm viễn,đạo sanh da tử,tử thuộc địa,sanh thuộc thiên,cố cực viễn。 “Mỹ chi dữ ác,tương khứ hà nhược。” Vị tri giả phục quái vấn chi,dục tri mỹ ác tương khứ cận viễn hà như,đạo dữ da học cận viễn dã,kim đẳng nhĩ。Mỹ,thiện dã。Sanh cố thuộc thiên,ác tử diệc thuộc địa dã。 “Nhân chi sở úy,bất khả bất úy,mãng kì vị ương。” Đạo thiết sanh dĩ thưởng thiện,thiết tử dĩ uy ác,tử thị nhân chi sở úy dã。Tiên vương sĩ dữ tục nhân,đồng tri úy tử lạc sanh,đãn sở hành dị nhĩ。Tục nhân mãng mãng,vị ương thoát tử dã。Tục nhân tuy úy tử,đoan bất tín đạo,hảo vi ác sự,nại hà vị ương thoát tử hồ!tiên sĩ úy tử,tín đạo thủ giới,cố dữ sanh hiệp dã。

  “Chúng nhân hi hi,nhược hanh đại lao,nhược xuân đăng đài。” Chúng tục chi nhân bất tín đạo,lạc vi ác sự,nhược ẩm thực chi,xuân đăng cao đài dã。 “Ngã phách vị triệu,nhược anh nhi vị hài, vô sở quy。” Ngã,tiên sĩ dã。Đãn lạc tín đạo thủ giới,bất lạc ác sự。Chí ác sự chi gian,vô tâm ý,như anh nhi vị sanh thời dã。 “Chúng nhân giai hữu dư,ngã độc nhược di。” Chúng tục chi hoài ác,thường hữu dư ý,kế niệm tư lự。Tiên sĩ ý trung,đô di vong chi,vô sở hữu dã。 “Ngã ngu nhân chi tâm thuần thuần。” Tiên sĩ vị đạo,bất tri tục sự。Thuần thuần,nhược si dã。 “Tục nhân chiếu chiếu。” Tục nhân bất tín đạo,đãn kiến da ác lợi đắc。Chiếu chiếu,thậm minh dã。 “Ngã độc nhược hôn。” Tiên sĩ bế tâm,bất tư lự da ác lợi đắc,nhược hôn hôn minh dã。 “Tục nhân sát sát。” Tri tục sự thẩm minh dã。 “Ngã độc muộn muộn。” Bất tri tục sự dã。

  “Hốt nhược hối,gia vô sở chỉ。” Tiên sĩ ý chí đạo như hối,tư ngọa an sàng,bất phục tạp tục sự dã。Tinh tư chỉ ư đạo,bất chỉ vu tục sự dã。 “Chúng nhân giai hữu dĩ,ngã độc ngoan dĩ bỉ。” Tục nhân ư thế gian tự hữu tài bảo công danh,tiên sĩ ư tục như ngoan bỉ dã。 “Ngã dục dị ư nhân,nhi quý thực mẫu。” Tiên sĩ dữ tục nhân dị,bất quý vinh lộc tài bảo,đãn quý thực mẫu。Thực mẫu giả,thân dã,ư nội vi vị,thiển ngũ tàng khí。Tục nhân thực cốc,cốc tuyệt tiện tử。Tiên sĩ hữu cốc thực chi,vô tắc thực khí。Khí quy vị,tức tràng trọng nang dã。Phúc chi vi bảo,tiền chương dĩ thuyết chi hĩ。

  “Khổng đức chi dung,duy đạo thị tùng。” Đạo thậm đại,giáo khổng khâu vi tri。Hậu thế bất tín đạo văn,đãn thượng khổng thư,dĩ vi vô thượng,đạo cố minh chi,cáo hậu hiền。 “Đạo chi vi vật,duy hoảng duy hốt。” Đạo vi,độc năng hoảng hốt bất khả kiến dã。Hoảng hốt trung hữu vật,hốt hoảng trung hữu tượng,bất khả dĩ đạo bất kiến cố khinh dã。Trung hữu đại thần khí,cố dụ nang dược。 “Yểu minh trung hữu tinh。” Đại trừ trung dã。Hữu đạo tinh phân chi dữ vạn vật,vạn vật tinh cộng nhất bổn,kì tinh thậm chân,sinh tử chi quan dã,tinh kì chân,đương bảo chi dã。 “Kỳ trung hữu tín。” Cổ tiên sĩ bảo tinh dĩ sanh,kim nhân thất tinh dĩ tử,đại tín dã。Kim đãn kết tinh,tiện khả đắc sanh hồ?Bất dã。

  Yếu chư hàng đương bị,sở dĩ tinh giả đạo chi biệt khí dã。Nhập nhân thân trung vi căn bổn,trì kì bán,nãi tiên ngôn chi。Phu dục bảo tinh,bách hàng đương bị,vạn thiện đương trước,điều hòa ngũ hành,hỉ nộ tất khứ。Thiên tào tả khế,{trúc hạ }hữu dư số,tinh nãi thủ chi。Ác nhân bảo tinh,đường tự khổ chung bất cư,tất tự tiết lộ dã。Tâm ứng quy chế vạn sự,cố hiệu minh đường。Tam đạo bố dương da âm hại,dĩ trung chính độ đạo khí。Tinh tịnh dụ tượng trì thủy,thân vi trì đê phong,thiện hành vi thủy nguyên。Nhược tư tam bị,trì nãi toàn kiên。Tâm bất chuyên thiện,vô đê phong;thủy tất khứ,hành thiện bất tích;nguyên bất thông,thủy tất táo can;quyết thủy khái dã,cừ như khê giang。Tuy đê tại,nguyên ? bất tiết,tất diệc không。{San hành } táo liệt,bách bệnh tịnh sanh。Tư tam bất thận,trì vi không khanh dã。 “Tự cổ cập kim,kì danh bất khứ。” Cổ kim thường cộng thử nhất đạo,bất khứ ly nhân dã。 “Dĩ duyệt chúng phủ。” Đạo hữu dĩ lai,canh duyệt chung thủy,phi nhất dã。Phủ giả,thủy dã。 “Ngô hà dĩ tri chung phủ chi nhiên,dĩ thử。” Ngô,đạo dã,sở dĩ tri cổ kim chung thủy cộng thử nhất đạo。Kì sự như thử dã。

  “Khúc tắc toàn。” Khiêm dã。Nguyệt khiêm tiên khúc hậu toàn minh,học đạo phản tục,đương thời như khúc bất túc dã,hậu diệc lệnh minh。 “Uổng tắc chính。” Uổng diệc khúc dã,khúc biến tắc chính。Học đạo phản tục,độc tự cần khổ,đương thời như tương xâm uổng dã,hậu trí chính。 “? tắc doanh。” Khiêm hư ý dã。Hành vô ác,kì xứ không。Đạo dụ thủy hỉ quy không cư ác xứ,tiện vi thiện, quy mãn cố doanh。 “Tệ tắc tân。” Vật tệ biến canh tân,học đạo luy tệ,hậu canh trí tân phúc dã。 “Thiểu tắc đắc,đa tắc hoặc。” Trần lực thực cốc,tài lệnh tự túc。Thiên dữ chi,vô cơ khảo khả đắc phúc,đa vọng bất chỉ tắc hoặc,hoặc da quy chi dã。 “Thị dĩ thánh nhân bão nhất vi thiên hạ thức。” Nhất,đạo dã。Thiết giới,thánh nhân hành chi vi bão nhất dã,thường giáo thiên hạ vi pháp thức dã。 “Bất tự thị cố chương。” Minh giả lạc chi,tựu giới giáo chi,bất lạc giả mặc dĩ bất ngôn。Ngã thị nhược phi,vật dữ chi tranh dã。

  “Bất tự kiến cố minh。” Thánh nhân pháp đạo,hữu công bất đa,bất kiến đức năng dã。 “Bất tự phạt cố hữu công。” Ác giả phạt thân chi phủ dã。Thánh nhân pháp đạo bất vi ác,cố bất phạt thân,thường toàn kì công dã。 “Bất tự căng cố trường。” Thánh nhân pháp đạo,đãn niệm tích hành,lệnh thân trường sinh。Sanh chi hành,cấu nhục bần luy,bất căng thương thân,dĩ hảo y mỹ thực dữ chi dã。 “Phu duy bất tranh,cố mạc năng dữ tranh。” Thánh nhân bất dữ tục nhân tranh,hữu tranh tị chi cao thệ,tục nhân như hà năng dữ chi cộng tranh hồ? “Cổ chi sở vị khúc tắc toàn,khởi hư ngữ,cố thành toàn nhi quy chi。” Khiêm khúc hậu toàn,minh phi hư ngữ dã。Khủng nhân bất giải,cố trùng thân thị chi dã。

  “Hy ngôn tự nhiên。” Tự nhiên,đạo dã。Lạc thanh tĩnh,hy ngôn nhập thanh tĩnh;hiệp tự nhiên,khả cửu dã。 “Phiêu phong bất chung triêu,xu vũ bất chung nhật。” Bất hợp thanh tĩnh tự nhiên,cố bất cửu cánh nhật dã。 “Thục vi thử thiên địa。” Thục,thùy dã。Thiên địa vi phiêu phong xu vũ,vi nhân vi giới,bất hợp đạo,cố lệnh bất cửu dã。 “Thiên địa thượng bất năng cửu,nhi huống ư nhân。” Thiên địa thượng bất năng cửu,nhân dục vi phiền táo chi sự,tư lự da kế,an năng đắc cửu hồ? “Cố tùng sự nhi đạo đắc chi。” Nhi,như dã。Nhân cử sự lệnh như đạo,đạo thiện dục đắc chi,viết tự nhiên dã。 “Đồng ư đức giả,đức đắc chi。” Nhân cử sự dữ đức hiệp,đức dục đắc chi dã。 “Đồng ư thất giả,đạo thất chi。” Nhân cử sự bất cụ úy đạo giới。Thất đạo ý,đạo tức khứ chi,tự nhiên như thử。 “Tín bất túc,hữu bất tín。” Tiền chương dĩ thuyết chi dã。
  Last edited by nhaply; 29-06-2011 at 05:23 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Nuôi Ma Ngải
  By canhtimpy2004 in forum Chuyện Ma, Quỉ
  Trả lời: 62
  Bài mới gởi: 04-05-2013, 05:21 PM
 2. TRuyện về bùa lỗ ban(sưu tầm)
  By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
  Trả lời: 14
  Bài mới gởi: 08-01-2012, 04:49 PM
 3. Oan Hồn Nghiệt Chướng !
  By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 26-04-2011, 08:57 AM
 4. TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN
  By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 20-04-2011, 11:29 AM

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •