Ngu hết sức lun, trên youtube nó có mà hổng biết.... :).
Mọi người vào đây để nghe nè:
https://www.youtube.com/watch?v=YNprwzyNxMc

https://www.youtube.com/watch?v=YNprwzyNxMc