Xin lỗi không biết kiêu là gì nhưng vô minh thấy cái hình ở dưới user name của sư huynh Duonghoainam61 giống như hình của vo minh thỉnh được


http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=5618

Xin quí vị cho biết đó là cái gì và tác dụng ra sao ?

vô minh có thỉnh một cái nhưng không biết phía trong viết gì ? và tác dụng gì ?

đa tạ đa tạ