Trái nghiệp đường tu mới trễ tràng
Thuyền xuôi mặc khách lội mà sang
Sông sâu sóng gợn không chèo lái
Pháp diệu phù linh cũng bế tàng
Thế giới ba nghìn bao hỉ lạc
Sa bà một cõi mấy thương tang ?
Cổ kim thành bại hoàng lương mộng
thoắt ngộ bừng lên những ánh vàng. rose4