Thêm chút thông tin cho các bạn.
Phương pháp lập quẻ theo tử vi đấu số trong Đạo Tạng đã được dịch sang tiếng Anh, tựa đề là "The Chinese Astrology Workbook" do tác giả Derek Walters.
Để có thể kết hợp Tử Vi Đẩu Sống Đông phương và Tây Phương, các bạn nên đọc quyển này vì tác giả đã chỉ ra nhiều phương thức chuyển đổi, như vòng 28 nguyệt tú sang Zodiac Degree của Tây Phương. Tác giả còn đề cập đến sự sai biệt của Thái Tuế so với Tuế Tinh (Jupiter). Phương pháp tính Nhật Nguyệt đang ở cung nào, vv....
Hy vọng ngày nào đó môn Tử Vi Đẩu Số thoát thai để có thể gồm thu các kiến thức chiêm tinh Tây lẩn Đông.