có một nơi an lành
hoa cỏ cây cùng sống
người bình dị thân thương
bay ,đi ,khong chướng ngại
trái ,hoa,như muốn hái
nhất bổng tay cầm hoa
nhất bổng tay hái trái
có hồ sen ,nhân ái
khong ô nhiễm hiền hòa
vớt bọt bèo ,rong rêu
dùng lực, tâm,xóa hết.
người nơi đây hiền hòa
người nơi đây bay lượn
người trên và người dưới
bay lượn khắp,nơi nơi.
MÔ PHẬT.
có nơi nào như thế
có phải là trong mơ.