Các huynh ai có văn của các giá đồng không ( 36 giá nhé ) néu có thể được chép ra cho anh em xin về học vì nghe các cung văn hát ồm ồm khó nghe, khó thuộc và khó hiểu quá. Tiện thể cho em thêm chi tiết về các giá đồng ví dụ như : máu sắc quần áo, kiếm đao, nơi đền thờ ngự ........ Xin cám ơn