+ Box Đạo Phật: (dự kiến bổ sung 3 người)
Người học Phật 05/2011 - 18/276,
Cầu Trí Bát Nhã 01/2010 - 90/746,
Trango 01/2011 - 46/680,
nguoi binh thuong 06/2010 - 17/532,
maihoa 01/2010 - 160/481,
hoadao_vnn 02/2008 - 5/107 .

+ Box Đạo Học - Học Đạo: (dự kiến bổ sung 2 người)
kevin2084 10/2007 - 13/282,
dinhhai81 08/2010 - 2/116,
batquantrai 03/2010 - 0/563,
thaiduong162 07/2008 - 9/132