Không biết đây có phải là ước mơ hay không . Nhưng tại hạ nghỉ tại sao chúng ta không mời nhà khảo cứu tìm được cách đọc chữ viết thời Hùng Vương làm một cuốn DVD để phổ biến cho mọi người cùng nghiên cứu .
Lẽ dĩ nhiên có 3 điều cần bàn :

1, người thỉnh cầu nhà khảo cứu hợp tác - Có lẽ huynh Dienbantn làm được chuyện này .

2, Kỷ thuật thâu hỉnh, in ấn DVD và xin giấy phép phát hành .

3, Tài khoảng để thực hiện DVD .

Xin các huynh-đệ-tỉ-muội cho ý kiến .

thân ái
Hùng Sơn