Con Cảm ơn bài viết của Thầy ạ.

'' Thành tâm tín Phật, Phật Pháp Linh ứng"