Người Thiên Chúa cũng biết dùng bùa chú như thường.