Nơi miền núi tuyết vây quanh

Có suối nguồn an lạc

Của mọi sự tốt lành

Là bậc tối thắng Quan Thế Âm Tenzin Gyatso

Xin thầy ở lại cõi thế

Cho đến khi tận diệt luân hồi.


GANG RI RA WE KOR WE SHING KAM DIR

PEN DANG DE WA MA LU JUNG WE NE

CHEN RE ZIG TEN ZIN GYA SO YI

ZHAB PE SI TE BAR DU TEN GYUR CHIG