Trực phù Thiên Cầm trên Chấn, Trực sử Sinh trên Càn
Tại cung Ly có Kinh môn, Phụ khắc Địa đây có phải là dấu hiệu động đất không?