Tam thế phật,mở đường tu hạnh
Giáo muôn dân, khỏe mạnh thân tâm
Đạo tràng vững bước đi tầm
Tràng phan tiếp rước huyền thâm giáng phàm

Tụng niệm để qui tam ,hiệp ngũ
Kinh Mẫu ban rất đủ ý thanh
Địa cầu xin hãy tu hành
Mẫu vui tiếp điển giúp lành thân tâm

Phật từ bi dạy tầm giải thoát
Tiên phép ban mở hoát huyền vi
hay đã đến hội kỳ
Thấu lòng nhân loại tìm đi đúng đường

Mẫu một lòng tình thương cao cả
phật tiên giáo hóa dạy truyền
Vui lòng Phật Mẫu dạy khuyên
Lòng mong mau sạch cửu huyền chờ mong

vi mới hòa trong muôn một
Thượng cao xa hiểu tột thánh phàm
vô mở hội kỳ tam
Không làm tội lỗi ,hãy làm thiện đi

Dưỡng nuôi con mẫu vì tất cả
Sanh muôn loài Mẫu tả chơn kinh
Bảo ban con trẻ hết mình
Mạng luyện,tánh sửa diệu linh Mẫu truyền