Nguyệt Sinh chân thành cám on Bin571 vì giúp mọi nguoi có sách hay. Đây là cách học tôt nhất cho mọi nguoi.Thân.