Cuối cùng là tôi vẫn chưa biết sẽ trả lời cho con cháu mình như thế nào khi chúng hỏi: Tại sao cô Tấm hiền lành lại giết cô Cám, và còn băm xác Cám làm mắm rồi gửi cho mẹ Cám ăn?

Và tôi vẫn phân vân không biết có nên kể cho con cháu mình nghe nguyên văn câu chuyện Tấm Cám với kết thúc có "hậu" như vậy không?