tác giả: đức Đạt-ma Lạt-ma đời thứ 14
Với ước nguyện giải thoát
Cho toàn thể chúng sinh
Con xin về nương dựa
Nơi Phật, Pháp và Tăng
Cho đến khi giác ngộ.


Hôm nay, tâm hướng về
Từ bi và trí tuệ,
Đối trước mười phương Phật
Con xin vì chúng sinh
Nguyện phát tâm bồ đề

Bao giờ không gian còn
Chúng sinh còn
Nguyện con còn ở lại
Xua tan khổ nạn cõi thế gian.


Prayer to Generate Bodhichitta

from His Holiness the Dalai Lama
With the wish to free all beings
I shall always go for refuge
To Buddha, Dharma, and Sangha,
Until I reach full enlightenment.

Inspired by wisdom and compassion,
Today, in the Buddha’s presence,
I generate the mind of full awakening
For the benefit of all sentient beings.

As long as space remains
As long as sentient beings remain
Until then may I too remain
And dispel the miseries of the world.

:yb663::yb663::yb663: