1, NAM MÔ THAM LAM TINH , THỊ ĐÔNG PHƯƠNG TỐI THẮNG THẾ GIỚI VẬN- Ý THÔNG CHỨNG NHƯ LAI PHẬT(1LẠY)
2,NAM MÔ CỰ MÔN TINH THỊ ĐÔNG PHƯƠNG DIỆU BẢO THẾ GIỚI QUAN ÂM TƯ TẠI NHƯ LAI PHẬT(1LẠY)
3, NAM MÔ LỘC TỒN TINH THỊ ĐÔNG PHƯƠNG VIÊN MÃN THẾ GIỚI KIM SẮC THÀNH TUU NHƯ LAI PHẬT(1LẠY)
4,NAM MÔ VĂN KHÚC TINH THỊ ĐÔNG PHƯƠNG VÔ ƯU THẾ GIỚI TỐI THẮNG KIẾT TƯỜNG NHƯ LAI PHẬT(1LẠY)
5, NAM MÔ LIÊM TRINH TINH THỊ ĐÔNG PHƯƠNG, TỊNH TRỤ THẾ GIỚI QUẢNG ĐẠT TRÍ BIỆN NHƯ LAI PHẬT(1LẠY)
6 NAM MÔ VŨ PHÚC TINH THỊ ĐÔNG PHƯƠNG PHÁP Y THẾ GIỚI, PHÁP HẢI DU HÍ NHƯ LAI PHẬT
7,NAM MÔ PHÁ QUÂN TINH, THỊ ĐÔNG PHƯƠNG LƯU LY THẾ GIỚI DƯỢC SU LƯU LY QUANG NHƯ LAI PHẬT (TẤT CẢ ĐỀU MỘT LẠI KHI NIỆM XONG MỘT DANH HIỆU)
NẾU CÓ NGƯỜI MỖI NGÀY TỤNG THẦN CHÚ NÀY QUYẾT ĐỊNH TỘI NGHIỆP THẢY ĐỀU TIÊU TRỪ, VÀ TẤT CẢ SỞ NGUYỆN ĐỀU ĐƯỢC THÀNH TỰU,NẾU MỖI NGÀY TỤNG THẦN CHÚ NÀY 108 BIẾN, THÂN MÌNH VÀ TÂT CẢ QUYẾN THUỘC ĐỀU ĐƯỢC PHÙ HỘ,NÊU TỤNG 500 BIẾN THÌ DƯỢC SƯC OAI THẦN LỰC TRONG 500 DO TUẦN,TẤT CẢ MA VƯƠNG VÀ CÁC MA CHÚNG,KẺ CHƯƠNG NGẠI,VÀ VÔ LƯỢNG ÁC QUỶ KHÔNG DÁM GẦN GŨI,THƯỜNG ĐƯỢC UNG HÔ,
LUU Y: đây là thần chú dâng sao giải hạn của chư phật,ai muốn tiêu tai giải ách thì chí thành phát tâm đại bi,làm nhiều việt thiện , không phạm việt ác,va chuyên tâm tụng thần chú này,thì sẽ được giải ách,
nghi thưc tụng là hành giả phải an chay hoạc là mỗi buổi sáng bình minh thức dậy không được ăn nặm, rồi chí thành niệm danh hiệu bảy đức như lai ở trên ,và tụng thần chú này 7, 21,49,108 biến,trở lên thi càng tốt,(lưu ý ăn nặm mà tụng chú là mắc tội đó nên ai lỡ an mẵn rồi thì để ngày khác tụng)

Thần chú như sau:
Úm táp đá nhi nẵng giã,bán nhá mật nhá giã,nhiễm phổ tha, ma ta phạ,nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha (108)biến