tình ái nam nữ luyến ái đồng tính là mê. Từ bi, bồ đề tâm, giác ngộ mới là chân thật và cao cả.