Bị thích cái câu cuối "cám ơn a đã yêu e như e yêu cả thế gian "