Trời là Cha, Phật là Mẹ...thật hợp tình hợp lý, dù kẻ ngu muội cũng dễ thông suốt mà cung kính.
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Từ Tôn!
Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Từ Tôn, Đại Từ Tôn!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô QUan Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát!
Nam Mô Tam Toa THánh Mẫu, Tứ Phủ Vạn Linh!