Một cười cò có nhiều bồ
Hai cười cò có nhiều ô trên đầu!
Ba cười cò khoái cao lâu
Bỏ con bỏ vợ đi hầu các quan!
Bốn cười cò lắm mưu gian
Xí nghiệp loạn ẩu, cơ quan tanh bành!
Năm cười cò giỏi gian manh
Việc thì bé xíu, xé thành ra to!
Để cho đục nước béo cò
Cò xơi cho béo cò dò đi đâu?