Đọc về cuộc họp mặt đã lâu của các TV, nhưng sao không thấy hình ảnh chi cả vậy? Có phải tất cả các TV thống nhất không muốn để hình ảnh họp mặt trên mạng phải không?

Có còn họp mặt như vậy nữa không? Sao mình không họp mặt nơi nào đó ở Mỹ?